• Tromsnesvegen 77
  N-2634 Fåvang
  Telefon: 41 50 77 23
  info@agro-dynamica.no

 • Transportregler Norge


  Her får du regelverket til landbruksredskap og landbruks tilhengerredskap. Hvis du ønsker UNIA redskap iht. forskriftene, be oss om pris.
  Kjøretøyforskriftens krav til tilhengerredskap. Dvs koplet til traktorens tilhengerfeste:

  OPPDATERTE OPPLYSNINGER PÅ : www.lovdata.no

  § 28-20. Lysutstyr som tilhengerredskap skal ha

  1.
  Tilhengerredskap skal ha minst to hvite refleksanordninger foran.
  Refleksanordningene skal tilfredsstille kravene i § 28-18 nr. 2.

  2.
  Tilhengerredskap skal ha minst to lykter bak som gir oransje, blinkende retningslys.
  Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-18 nr. 3.

  3.
  Tilhengerredskap skal ha minst to lykter bak som gir rødt baklys.
  Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-18 nr. 5.

  4.
  Tilhengerredskap skal ha minst to lykter bak som gir rødt stopplys og som tennes straks driftsbremsen på den trekkende motorvogn betjenes, når tilhengerredskapen er konstruert for en hastighet på over 30 km/ t.
  Lyktene skal tilfredsstille kravene i § 28-4 nr. 8.

  5.
  Tilhengerredskap skal ha minst to trekantede, røde refleksanordninger bak.
  Refleksanordningene skal tilfredsstille kravene i § 28-18 nr. 7.

  6.
  Varselskilt:
  Tilhengerredskap skal ha varselskilt bak som varsler at det er et saktegående kjøretøy.

  6.1
  Varselskiltet skal tilfredsstille kravene i § 28-15 nr. 7.

  7.
  Tilhengerredskap med bredde ikke over 100 cm kreves ikke utstyrt med lykter m.m. som nevnt i nr. 1-6, forutsatt at den ikke skjuler den trekkende motorvogns påbudte lykter.
  Tilhengerredskap med bredde over 80 cm skal dog ha minst to hvite refleksanordninger foran og minst to trekantede, røde refleksanordninger bak. Tilhengerredskap med bredde ikke over 80 cm skal foran og bak ha minst en refleksanordning som nevnt. Nr. 1 annet ledd og nr. 5 annet ledd gjelder tilsvarende.

  Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 28-19), 31 mars 2005 nr. 274 .

  Merknad:

  § 28-21. Lysutstyr som tilhenger og tilhengerredskap kan ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)

  1.
  Tilhenger og tilhengerredskap kan ha retningslys foran og på sidene, markeringslys, gule refleksanordninger på sidene, svakt lysende eller belyste reklameskilt e.l., arbeidslys, ryggelys, tåkebaklys og lykt(er) innvendig for belysning av instrumenter og belysning i person-/ godsrom. Dessuten kan tilhenger i gruppe O3 og O4 og tilhengerredskap ha refleksanordninger på siden eller bak som indikerer kjøretøyets/ vogntogets størrelse. Refleksbjelke bak skal være godkjent i henhold til ECE-reg.nr.
  70.00. Reflekser som striper eller konturmarkering på siden og/ eller bak skal være godkjent i henhold til ECE-reg.nr. 104.00. Innenfor en konturmarkering er det tillatt med reflekterende grafikk i henhold til regulativet.

  2.
  Dessuten kan tilhenger som er konstruert for en hastighet ikke over 30 km/ t og tilhengerredskap ha nødsignallys, tilhenger og tilhengerredskap som er konstruert for en hastighet ikke over 30 km/ t ha stopplys og tilhenger som er konstruert for en hastighet ikke over 30 km/ t ha lys for kjennemerke.
  Nevnte lykter skal oppfylle de krav som er angitt for hver av dem i § 28-18 nr. 4, 6 og 8.
  Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 28-20), 31 mars 2005 nr. 274 .
  Krav til utstyr som henger i trepunktfeste bak på traktoren, eventuelt med transporthjul:
  § 3-4. Utstikkende gods, merking m.m.

  1.
  Gods må ikke strekke seg utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse av regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen, Region øst, for kjøring gjennom flere regioner. For enkelttransport kan tillatelse gis av regionvegkontoret også for kjøring gjennom flere regioner.
  Tilsvarende gjelder for gods som stikker ut 1 m eller mer foran kjøretøyet.

  2.
  Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy og minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilt og ca. 5 cm brede. Fargen skal være varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet.
  Gods som strekker seg utenfor kjøretøyets sider, skal i mørke eller usiktbart vær også foran på hver side være merket med minst to lykter som gir hvitt lys framover, og bak på hver side med minst to lykter som gir rødt lys bakover. Lyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm 2 og være plassert over hverandre. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på en avstand av minst 150 m.
  Merking og lykter skal være plassert ytterst på godset og slik at de er godt synlige forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2 m over vegbanen.

  3.
  Gods som stikker ut foran kjøretøyet, eller mer enn 1 m bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm 2. Det røde materiale skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig.
  Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte.
  I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1 m bak kjøretøyet, også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm 2. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på en avstand av minst 150 m.

  4.
  Utstyr, redskap m.v. som stikker ut foran, bak eller på siden av kjøretøy, skal være merket i samsvar med bestemmelsene i denne paragraf, dersom ikke særlige regler er fastsatt av Vegdirektoratet.

  5.
  Vogntog som har tillatt lengde mer enn 19 m, skal ha skilt bak på tilhengeren der lengden er angitt. Lengden angis for hele meter og rundes av oppover.
  Skiltet skal være minst 100 X 50 cm med 20 mm rød, reflekterende bord.
  Bunnfargen skal være hvit og ureflekterende med symbol av vogntog og piler sammen med lengdeangivelse i hele meter med 70 mm teksthøyde:

  6.
  a)
  Når lengden er over 6 m mer enn det som er tillatt etter vedlegg 1, eller bredden er mer enn 3 m, skal både kjøretøyet og det eller de ledsagende kjøretøy være utstyrt med varselskilt henholdsvis «Lang transport» eller «Bred transport.» Varselskilt skal ha hvit bunnfarge og være svakt lysende eller belyst under kjøring i mørke eller usiktbart vær. De skal være godt synlige både forfra og bakfra.
  b)
  Varselskiltet må tildekkes eller fjernes når kjøretøyet ikke er i bruk til ledsaging eller til lange og brede transporter.
  Varselskiltet skal ha følgende utforming:
  Teksten utføres med sorte bokstaver, utforming etter trafikkalfabetet, med minimum bokstavhøyde 105 mm.
  Skiltet utformes med teksten på en eller to linjer med minimumsavstander fra tekst til skiltkant eller skiltbord etter normalbestemmelsene i trafikkalfabetet. Det må ikke være annen tekst på skiltet.
  Skilt som er utformet etter tidligere bestemmelser kan benyttes inntil videre.

  7.
  a)
  Ved transport av sykkel på tvers på bil med bredde 180 cm eller mindre skal sykkelen monteres slik at den får en maks lengde på 180 cm målt i horisontalplanet. Dersom sykkelen stikker utenfor bilens sider skal den monteres tilnærmet symmetrisk om bilens midtakse. Bestemmelsene i nr. 1 første ledd gjelder ikke for slik transport.
  b)
  Dersom sykkelen skjuler bilens lys og/ eller kjennemerke skal det brukes lysbjelke merket med bokstav- og tallkombinasjonen som viser motorvognens identitet.
  Lysbjelken skal ha baklys, stopplys, retningssignallys samt refleks.
  c)
  Merkingen skal bestå av kjennemerkets bokstav- og tallkombinasjon i sort med tilnærmet samme størrelse som på kjennemerket. Den skal ha hvit eller aluminiumsfarget bakgrunn, være godt synlig og holdbar.

  8.
  Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor offentlig veg dersom kjøringen likevel er forsvarlig.
  Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 773 (i kraft 1 juni 2004).

  OPPDATERTE OPPLYSNINGER PÅ : www.lovdata.no